Homepage

De oudst-gevonden Somers
 
Hyinric SOMER, geboren voor 1300 te Groningen (of omgeving), overleden na 1318 te Groningen (of omgeving). Uit een stichtingsakte van 1318 in het rijks- en stadsarchief Groningen: "Int jaer ons Heren dusent drihondert, ende achtein, waert desse broderscap eersten begrepen in moneren als nae gescreven is", vervolgens volgt een reglement. Deze broederschappen of kalenden bestonden uit wereldlijke en geestelijke personen. Een lijst van gestorven leden van bovengenoemde kalende is bewaard gebleven en bevat de namen Hyinric Somer en Johan Somer.
 
Johan SOMER, geboren voor 1318 te Groningen (of omgeving), overleden na 1330 te Groningen (of omgeving), lid van een broederschap opgericht in 1318, op een lijst van overleden leden staan Hyinric en Johan Somer

Heynderick Jacobszn. SOMER (zie zijn parenteel) (Hendrick Jacobs Somer), 1657 Raad, vroedschap van Alkmaar, geboren op zondag 13 augustus 1606 te Amsterdam, overleden 1666. Hij was namens Alkmaar van 29 mei 1660 tot 21 mei 1666 gecommiteerde van de Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Noorderkwartier (1590-1752).
(Bron van persoonsgegevens: C.W. Bruinvis, de Alkmaarsche vroedschap tot 1795).
De gegevens van Hendrik als echtgenoot en vader zijn gecombineerd met die over hem als lid van de vroedschap, in de veronderstelling dat het dezelfde persoon is.
In de heraldische collectie Muschart, CBG:
Ten eerste: "Hendrik Somer in 1657 Raad van Alkmaar, overleden 1666, Wapenboek betreffende de regering van Alkmaar door W.v.d.Lelij, gemeente-archief Delft: In blauw een zilveren zwaan met rooden bek, zwemmende op groen water en vergezeld boven van 3 zilveren sterren naast elkaar".
Ten tweede: "Hendrik van Someren van 1658 tot 1659 Schepen van Alkmaar, collectie schepenzegels in het museum van Alkmaar: Een zwaan zwemmende op water en in het schildhoofd 3 sterren naast elkaar". Voor Jacob Zomer, schepen van Hoorn in 1662, wordt een vrijwel gelijk wapen beschreven.
Evert G.J. Somer (evert@somer.be) meldt op 24 augustus 2005: Een dezer dagen vond ik op een web-site de volgende informatie over Hendrik Jacobsz Somer(Someren) (geboren Amsterdam 13-08-1606)
Bij zijn 1e huwelijk was hij een jg. van Amsterdam, wonend op Wieringen.
Na het overlijden van zijn schoonvader werd Van Somer in sommige van zijn functies de opvolger. Wij vinden hem op 11 jan 1635 genoemd als brouwer in 'de Boom'; als regent van het Tuchthuis en van het Huisarmenhuis, later zelfs ook als schepen (1658-1659) en vroedschap der stad (15 dec 1657 - 12 sep 1666 toen hij wegens faillissement moest aftreden). Daarna zijn de kansen echter gekeerd, want op 12 September 1666 failleerde hij, terwijl zijn boedel, welke nog twee jaren minstens een curator had, 'in fuga ontruijmt' heet.
Na zijn huwelijk schijnt hij nog enige tijd op Wieringen verblijf te hebben gehouden, althans het echtpaar meldt zich met attestatie van Hippolytushoef weer te Alkmaar aan bij de ger. gemeente op 28 mei 1636.
Van moederszijde nu stamde Hendrik van Somer af van een adellijk geslacht Hoffman, hetgeen wij bevestigd vinden door een acte, verleden voor notaris P. F. Ocker te Alkmaar (protocol, inventaris no. 135) dd 15 januari 1644, waaruit blijkt, dat zijn grootvader, Heijndrick Hoffman, van Keizer Maximiliaan 'seeckere adelijcken brief' heeft verkregen. Bij die acte gaf Heijndrick Somer, brouwer in de Boom, volmacht onder reserve van het hem persoonlijk toekomende recht, op zijn moei Barber Hoffman, om deze brief te lichten hij Aldrick Stijpel. Zij schijnt voor de adelsbrief bij de heer Stijpel evenwel aan het verkeerde kantoor te zijn gekomen, zoals de protocollen van de Alkmaarse notarissen ons verder duidelijk maken. Blijkbaar waren er zelfs nog meer belangstellenden voor de adelsbrief in kwestie, want bij acte van 29 mei 1655 compareerde Heijndrick van Somer opnieuw, nog steeds als brouwer in 'de Boom' aangeduid, thans voor de Alkmaarse notaris G.A. Janvaer, waarbij hij zich in zijn hoedanigheid van oudste en naaste bloedverwant van moederszijde van het kind van zekere Abram Lemkis (te Amsterdam) nogmaals na verloop van ruim elf jaren voor de brief interesseert. Hij geeft daarbij nl. volmacht aan notaris Salomon van Nieuwland te Amsterdam om te bewerken, dat Lemkis de goederen van zijn kind op de Weeskamer zal aangeven, maar tegelijkertijd, opdat diezelfde Lemkis aan schepenen van Amsterdam terug zal geven de bovengenoemde adelsbrief luidende op naam van Hendrik Hoffman, welke Lemkis tegen cautiestelling indertijd van het Amsterdamse Schepencollege zou hebben overgenomen.
Ofschoon in de Amsterdamse Weeskamerrarchieven de naam Lemkis wel meer voorkomt, werd daar na afloop van de zaak van de adelsbrief vergeefs gezocht. Rietstap, die vele adellijke geslachten op de naam Hoffman(n) vermeldt, vermeld geen adelsverlening of erkenning door de keizer.
Tot 1666 moet hij dus in een zekere mate van welstand verkeerd hebben.

Gehuwd op 23-jarige leeftijd op zondag 21 juli 1630 met Adriaantje Martensdr STUYLING (Adriaentgen Maertens Stuijlings), dochter van Marten Adriaens STUYLING, brouwer, in de boom, wonende in Zontill.

Uit dit huwelijk:
1.  Katrijntge SOMER, gedoopt (geref.) op zondag 16 november 1631 te Alkmaar, begraven op maandag 12 oktober 1637 te Alkmaar op 5-jarige leeftijd. Bij de begrafenis wordt 2 gulden betaald, de naam van het kind is niet vermeld, maar er is dan nog maar een kind gedoopt en dus zal het dat kind geweest zijn.
2.  Maerten SOMER, geboren 1635, overleden voor 1639.
3.  Adriaen SOMER, gedoopt (geref.) op woensdag 16 februari 1639 te Alkmaar, overleden 1639. Op 13 juli 1639 wordt een kind van Hendrick Somer begraven, de naam is niet vermeld; er wordt door de vader 2 gulden betaald, van hem wordt het beroep brouwer vermeld.
4.  Maerten SOMER, gedoopt (geref.) op woensdag 16 februari 1639 te Alkmaar, overleden.
5.  Adriaen SOMER, gedoopt (geref.) op zondag 27 oktober 1641 te Alkmaar, overleden. Op 9 november 1641 wordt een kind van Hendrick Somer begraven, de naam is niet vermeld; er wordt door de vader 2 gulden betaald.
6.  Willem Hendrickxe SOMER, gedoopt (geref.) op woensdag 26 oktober 1644 te Alkmaar, overleden. Waarschijnlijk is hij met zijn gezin naar Drenthe vertrokken. (Het is niet te achterhalen waar Koenraad Zomer de informatie betreffende deze relatie tussen de drentse Zomer's en de hollandse S/Zomer's gevonden heeft.).
Gehuwd voor 1673 te Alkmaar met Hillegont WILLEMSDR, geboren circa 1645, overleden.
7.  Gerrit SOMER, gedoopt (geref.) op vrijdag 3 november 1645 te Alkmaar, overleden voor 1649. Op 7 december 1645 wordt een kind van Hendrick Somer begraven, de naam is niet vermeld; er wordt door de vader 2 gulden betaald.
8.  Gerrit SOMER, gedoopt (geref.) op maandag 5 april 1649 te Alkmaar, overleden.
Gehuwd 1678 te Amsterdam met Elisabeth de LANGE.

 

Homepage