Parenteel van Heynrich SOMER
 
Bestand:C:\PG30\NL\DATA\FAMILIE
Datum:vrijdag 29 mei 2009
Selectie:'Personen in parenteel van Heynrich SOMER [4192]'
Sortering:Per generatie

Heynrich SOMER

Heynrich SOMER

I Heynrich SOMER, geboren circa 1450 te Danzig, overleden circa 1525 te Middelburg, begraven te Middelburg. Begraven in de oude kerk. Koenraad Jacob Zomer (1911-1980) heeft in een vervolg op zijn boekje "grepen uit het verleden" het volgende vermeld: De oudstbekende vermelding van de familienaam "Somer" betreft een lijst van leden van een "Kalende" uit 1318 (een kalende is een broederschap van geestelijke en wereldlijke personen) in het rijks- en stadsarchief van Groningen, daarop komen de namen Hinric Somer en Johan Somer voor. Verder komt de naam voor in een akte van 17 september 1360 (zelfde archief), waarin de getuige Dm (Dominus) Hinric Zomer van Norch (Norg) de opdracht tot mede-executeur aanvaart. De Hanze-steden hadden intensieve relaties en in dat verband is het denkbaar dat een van de nakomelingen van een van deze Somer's in Danzig terecht is gekomen. In ieder geval is deze Heynrich Somer in Danzig geboren. Er kan aangenomen worden dat hij rond 1450 werd geboren in een welgesteld koopmansgezin, gezien zijn verdere levensloop. Hij was vrijwel zeker reeds in Danzig als handelaar in wijn, bier en hop actief. Hij trouwt in Danzig en het gezin krijgt daar twee zonen, Jacob en Barend, dat is geweest in de periode 1480-1490. Vervolgens vertrekt het gezin naar Münster in Oldenburg, daar worden nog drie kinderen geboren, Jan/Hans, Elsken en Hinric (de naam van Hinric is niet zeker). Jan, ook Hans genoemd trouwt in Münster met een vrouw uit Hamburg. Na het overlijden van de moeder van het gezin, waarvan de naam helaas onbekend is, vertrekt de familie naar Nederland en vestigt zich in Middelburg. Vader Heynrich is daar gestorven en begraven in de oude kerk. Jan/Hans vestigt zich in 1525, als handelaar in hop en bier, in Vere, en wordt daar als poorter ingeschreven. Zijn broer Barend vertrekt in 1538 ook naar Vere, evenals de twee andere broers, Jacob en Hinric. Mogelijk is Jacob werkzaam geweest in het bedrijf van zijn broer Jan, omdat hij niet voorkomt in het poortersregister. Jacob trouwt in Vere. Hij krijgt daar een zoon, ongeveer 1530, die genoemd wordt naar grootvader: Heynrich. Jacob vertrekt met zijn gezin naar Amsterdam. Van de broers van Jacob is het nageslacht niet uitvoerig door ons onderzocht, daar Jacob een onzer voorouders zou kunnen zijn, wel is een aantal personen uit die "zijtakken" bekend, omdat het notabelen waren, waaronder schepenen, burgemeesters en predikanten. De naam wordt reeds bij de kinderen van Heynrich op verschillende manieren geschreven, de duitse S wordt gemaakt tot S of Z, verder komen er ook bewust gekozen variaties voor zoals de "latijnse" vorm Somerius. Het is zeer wel mogelijk dat diverse familienamen (Zomer, Somer, Zoomers, van Someren, enz.) uiteindelijk op deze Heynrich Somer terug te voeren zijn.
Inmiddels is mij (Hendrik Johannes Zomer, * 19-8-1940) gebleken dat er ook andere families met de naam Zomer zijn. Zo is er een familie Zomer die de familienaam heeft gekregen naar de boerderij met die naam in de buurt van Lochem en een andere familie waarbij de naam van die familie zou terug te voeren zijn naar een boerderij "Zomerdijk" in noord-west Overijssel.

Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
1.  Jacob SOMER (zie IIa).
2.  Barend ZOMER, geboren circa 1487 te Danzig, overleden, werd in 1538 poorter van Veere.
3.  Hans (Hans of Jan) ZOMER (zie IIb).
4.  Hinric SOMER (zie IIc).
5.  Elsken ZOMERS (Else Somer), geboren na 1491 te Munster, Oldenburg, Duitsland, overleden.
Gehuwd op zaterdag 28 januari 1542. De dochter van de wijn- en bier-verkoper trouwde met een toeleverancier, een vatenfabrikant. Echtgenoot is Cornelis MATHEUSSE, kuiper (vatenmaker), geboren circa 1490, overleden, zoon van Matheus NN.

IIa Jacob SOMER, geboren circa 1485 te Danzig, overleden circa 1550 te Amsterdam.
Gehuwd ca 1515 met Cateleyntie REYNOUTS, overleden op maandag 20 juni 1558. Grafschrift, volgens Genealogische en Heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Zeeland, beschreven door Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins, 1919: "Hier leyt begraven Cateleyntie Reynouts dewelcke gehad heeft in huwelijken d'eersamen Jacob Somer ende daerna Jacob Kuyper, die sterft den 20 Juni 1558 ende Johanna Reynouts de huysvrouw van ... van Eecke die sterft den derden ..., Hier leyt begraven Mr. David Somer in sijn leven scheepen dezer stede Vere sterft den 15 April ao. 1631 out sijnde 45 jaaren. Hier leyt nogh begraven Jacob Somer sterft ao. 1634 out sijnde 18 jaren ende Adriaan Somer sterft den 14 Juli 16.. out sijnde vier maanden beide kinderen van Barent Somer ende Nicilaas Somer out 17 jaren sterft den eersten Januari anno 1638".
Uit dit huwelijk:
1.  He(y)nderick SOMER (zie IIIa).

IIb Hans (Hans of Jan) ZOMER, Heilige Geestmeester, koopman in Joppenbier, schepen van Vere, geboren circa 1490 te Munster, Oldenburg, Duitsland, overleden op maandag 24 september 1548 te Veere. Uit een stuk van het stadsarchief van Veere gedateerd 11 Dec 1525 blijkt dat Hans Zomer is ingeschreven in het poortersregister van de stad. De tekst luidt: Hans Zomer van Munster van Oldenberghe es poorter gewordden ut in debita (op voorstel van) Lendert Willemszn Adum ut supra (als boven). De Z werd op zijn duits geschreven en is daarom tot S geworden. Hij is schepen van de stad Veere geweest in de jaren 1540-41, 1543, 1546-48.
Burgerlijk wapen van Hans Zomer:
Op zilveren ondergrond, een boom met driedubbele kroon in emerald-groen, de stam omgeven door een hekwerk in wit, het geheel gedragen door een terras in de tweede kleur. Dekkleed in purper.
In het tijdschrift "Van Zeeuwse Stam" (september 1981) is vermeld dat Hans Zomer schepen van Vere was in de jaren 1540, 1541, 1543, 1546, 1547, en 1548, obijt 24 septemb.

Gehuwd (1) circa 1518 met Janneken HENDRIKSDOGTER (Tanneken Hals), geboren te Hamburg, overleden 1544 te Veere.
Gehuwd (2) na 1544. Het huwelijk blijft kinderloos. Echtgenote is Laurina WILLEMSDOGTER (Laurenca Willems van Houcke).
Uit het eerste huwelijk:
1.  David SOMER (David de Soemer), baljuw van Middelburg (17-2-1582, opvolger van Leonor van Nijenwerven), geboren circa 1520, overleden. Er is nader onderzoek nodig naar het onderscheid tussen de diverse personen met de naam David Somer.
In de heraldische collectie Muschart wordt David Somer genoemd: "David Somer 16-10-1584 Schout van Middelburg, lakafdruk missive aan het hof van Holland (Rijksarchief 'sGravenhage): Een geplante boom, helmteken een boom. Behoort hiertoe wellicht Anna Somer de vrouw van Cornelis van Pere, heer van Oost- en West Souburg, burgemeester van Vlissingen 1718. (Ook Cornelis van de Perre)". In De Nederlandse Leeuw 39 (1921) wordt van Catharina Somer gemeld dat zij van hetzelfde zeeuwse geslacht is als David de Soemer, 1580 burgemeester van Middelburg, wapen: in zilver een groene boom staande binnen een heining of haag van natuurlijke kleur op groene grond, met de boom als helmteken.
J. Schouten schrijft in "Uit de schat van Neërlandsch verleden" over een hevige twist (omstreeks 1590) tussen de baljuw van Middelburg, David Zomer, en Jonker Blois van Treslong, een der geuzen-kapiteins van 1572. Deze David Zomer heeft zich als baljuw van Middelburg bij dit geschil schandelijk gedragen en wordt een gewetenloze baljuw genoemd. Volgens het boekje Genealogische en Heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Zeeland, beschreven door mr. P. C. Bloys van Treslong Prins, in 1919, luidde het grafschrift: "Hier leyt begraven Mr. David Somer in sijn leven scheepen deser stede Vere sterft den 15 April ao. 1631 out sijnde 45 jaaren".
Uit het rapport van een onderzoek van 's Koningswege ingesteld naar de beeldenstorm in Middelburg (1566 en 1567) gedaan in 1873 komt de volgende tekst:
David Zomer (Somer), geboren te Veere [1] (wijn)koopman [2] broer van Hendrik Zomer uit Veere [4] C; woonde preken bij [5] was voordien vertrokken naar La Rochelle (in 1567); teruggekeerd naar Middelburg begin juli 1570; weer gevlucht kort voor hij op bevel van Alva ge-arresteerd zou worden [6] goederen onder borgtocht gesteld; verkreeg absolutie van de bisschop in augustus 1570 [7] goederen geïnventariseerd [8] verwant met David Somer, koopman te Edinburgh? [9] ARA Brussel, RvB, 36, losse stukken; 126 (128), fo 96vo; 155, fo 143; ARA Den Haag, Graf., registers, 282b; Aanwinsten eerste afd., 1906, XLV 3; GA Veere, SA, voort. nr. 1387, fo 2vo; Drost, Documents, I, nr. 285: Lynch, Edinburgh, p. 284.
De echtgenote van David Zomer [4] C; woonde preken bij [9] ARA Brussel, RvB, 126 (128), fo 96vo.
Uit hetzelfde rapport nog een stukje: Jacques Foy [1] schipper? [4] C; zangmeester; belijdenis en avondmaal [7] goederen in beslag genomen [8] dezelfde als schipper Jacques Foy van Rotterdam, die wijn vervoerde voor (o.m.) David Zomer en Hugo Joosz.? [9] ARA Brussel, RvB, 126 (128), fo 96; 155, fo 143; Aud., 809/33, ongefol.; Van Vloten, Onderzoek, p. 72; Sneller-Unger, Bronnen, p. 520.

2.  Tanneken ZOMER, geboren circa 1523, overleden.
3.  Hansken ZOMER, geboren circa 1527, overleden.
4.  Hendrik (Hendrik Janse) SOMER (Heyndrick of Henrick Zomer) (zie IIIb).
5.  Jacob SOMER, geboren 1530 te Veere, overleden op maandag 20 juni 1558 te Veere, (kinderloos gestorven).
Gehuwd op maandag 18 mei 1551 te Veere met Catelijntje REIJNOUTS.
6.  Barent Jansz SOMER (zie IIIc).

IIc Hinric SOMER, geboren circa 1491 te Munster, Oldenburg, Duitsland, overleden. Voornaam (en spelling daarvan) onzeker.
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
1.  nn SOMER (zie IIId).

IIIa He(y)nderick SOMER, geboren circa 1530 te Veere, overleden ca 1580 te Amsterdam. Het is niet zeker dat hij zoon van Jacob Somer is.
Gehuwd met Anna JEROENS.
Uit dit huwelijk:
1.  Jacob Heynderickxz SOMER (zie IVa).

IIIb Hendrik (Hendrik Janse) SOMER (Heyndrick of Henrick Zomer), burgemeester en schepen van Veere, keurmeester van haring. Geboren circa 1529, overleden circa 1577 te Veere. Uit "Eenige stukken en oudheden" van Jacob Ermerins: De omwenteling van de stad Veere had plaats op 11-4-1572 onder leiding van eenige aanzienlijksten en hoofden van de Smalle Gemeente o.a. Hendrik Zomer, burgemeester van de stad. Deze Hendrik Zomer, reeds in 1566 besmet door de nije leer verklaard, was een vurige aanhanger van de hoop des Vaderlandsch, de Prince van Orangiën. Volgens een stuk uit het archief te Veere was hij burgemeester in de jaren 1556-57, 1560-61 en 1566, en schepen in de jaren 1551-1555, 1558-59, 1562-63 en 1565-66 Uit hoofdstuk 6, "Veere in de reformatietijd", van het boek "Zeven eeuwen Veere", auteur Pieter Fagel: ... De brandstapel was, op enkele uitzonderingen na, waarschijnlijk vanwege het brandgevaar, buiten de stad, maar onthoofdingen werden voor het stadhuis uitgevoerd. Ik vermeld nog één geval, namelijk dat van Joos Joossen, 21 jaar oud. Bij zijn ondervraging bij herhaling op de pijnbank, anderhalf uur lang, waren tegenwoordig Hendrik Somer en Jacob Campe als burgemeesters van Veere (december 1560). Deze Hendrik Somer en Jacob Campe waren sinds 1553 jaarlijks burgemeester of schepen geweest, maar werden sinds 1566 buiten het bewind gesteld omdat zij de nieuwe leer waren toegedaan. Zij werden namelijk in 1572 in het ambt hersteld, Hendrik Somer als burgemeester naast Richard Barradot en Jacob Campe als één van de schepenen. Hieruit blijkt wel in welke spanningen bepaalde leidende figuren te leven hadden..... In het tijdschrift "Van Zeeuwse Stam, september 1981, staat vermeld dat Henrick Zomer schepen van de stad Vere was in 1541 t/m 1543, 1554, 1555, burgemeester in 1556, 1557, scheepen in 1558 t/m 1560, burgemeester in 1561, scheepen in 1562, 1563, 1565 en 1566 en weer burgemeester in 1572. In de geciteerde bron, een 17de eeuws handschrift stond ook achter 1560: obijt selve jaer, maar dat was doorgestreept.
Uit "From sea-beggars to admirality, the Dutch Navy after Lepanto, by Victor Enthoven, Royal Netherlands Naval College: During the first two years after the conquest of Brill (Den Briel), governors appointed by William of Orange commanded in Zeeland the liberated towns of Veere, Flushing (Vlissingen) and Zierikzee. They formulated naval policy and were responsible for equipping enough warships. The governors acted probably as judges in a kind of prize court where smugglers, who traded illegal with the enemy, were sentenced and ships and goods were confiscated. In these cities, separated accounts were kept to administer all expenses and revenues concerning the war against Spanish rule: in Veere this was done by mayor Hendrik Somer and in Flushing by Jacques Taffin and Leyn Bouwenssen.
Zo ook het volgende: Already in 1568, William of Orange had issued permits to friendly masters, to safeguard them from the Sea-Beggars. Those licences were not for free. The liberated towns in Zeeland adopted this practise immediately. Only a few days the town had changed sides, mayor Hendrik Somer of Veere, sold licences, allowing 22 ships to trade with the enemy.25 In October 1572, in the liberated areas of Zeeland a uniform system came into place, regulating all trade and shipping with the enemy and the issuing of licenses. Only non-strategic good were allowed: ordnance, ammunition, most foodstuff and wood were banned. Before leaving for the enemy, a master had to buy a permit and pay a licence fee. The rebels used their ships, which were stationed on the river, to check every ship destined to enemy territory.
Uit: De doorbraak van de Hervorming in Middelburg, de Middelburgse Gemeente als moederkerk in Zeeland, Overgenomen uit diverse geschriften, waaronder: De Hervorming in Zeeland, Door Dr. C. Rooze-Stouthamer:
In Zierikzee en Vlissingen zaten er, voor zover wij weten, geen hervormden in het stadsbestuur. De hervormde gemeenten kregen bij hun poging dan ook geen steun, enkel tegenkanting. Van de Veerse magistraat was slechts een kleine minderheid hervormd, de twee schepenen Hendrik Zomer en George Kincaid, een Schot, beiden ook lid van de kerkenraad. Maar de belangrijke positie die de Schotten in het Veerse handelsverkeer innamen10 en de ondubbelzinnige keuze voor het calvinisme van vele Schotten, gaven hier de doorslag. De hervormde gemeente de voet dwarszetten betekende tegelijk de Schotten voor het hoofd stoten. En dat wilde de stad Veere tot elke prijs voorkomen. Een compromis û wel een eigen kerk, maar buiten de stad û moest de Schotse kool en de Brusselse geit sparen.
En verder:
Bovendien had de hervormde gemeente van Veere zeer aan kracht gewonnen door de overgang van pastoor Jan van Miggrode die in deze zomer, verlaetende zijnder staet, zich bij de gemeente voegde. Daarbij kwam nog dat de houding van de baljuw, Jeronimus de Roll., allerminst duidelijk was. Was het immers niet in zijn boomgaard dat de Schotten aanvankelijk hun kerkdiensten hielden? Het meest werd een duidelijke gedragslijn evenwel bemoeilijkt door het gebrek aan eensgezindheid binnen het schepencollege zelf. Twee hervormde ouderlingen, Hendrik Zomer en de Schot George Kincaid, zetelden in de schepenbank en de diversit. des opinions waardoor het Veerse stadsbestuur verlamd werd, zal hierop terug te voeren zijn.
Uiteindelijk evenwel werden de hervormde schepenen naar de zijlijn gemanoeuvreerd. Zij kregen verbod nog langer in de Raad te verschijnen, al stoorde met name Kincaid zich daar niet altijd aan. Vele ende zeer menichfuldige vergaderingen waren er nodig om tot klaarheid te komen, dwelck zeer lange geduert heeft, waerduere de justitie merckelicken tijt gecesseert heeft (stilstond), zulcx dat men geen vierschare en hielt.

Gehuwd op zaterdag 3 september 1547 te Veere met Agneete CROSSERS (Agniete Drewens (?)), overleden, dochter van Dirck CRETSZER en Philippine GEERLOFFS.
Uit dit huwelijk:
1.  Janneken SOMER, overleden.
Gehuwd met Daniel de POTTERE, overleden.
2.  Catalijn SOMER, overleden.
Gehuwd met Cornelis de VOS, overleden.
3.  Grietken SOMER, overleden.
Gehuwd met Geleijn van RIJCKEGEM, overleden.

IIIc Barent Jansz SOMER, Heilige Geestmeester, koopman in joppenbier, schepen van Veere, geboren circa 1533, overleden. Uit de genealogische verzameling De Vos in het Zeeuws Archief: Barent Somer is geboren te Danzig en voor dezen om de religie in dezen landen gekomen en met zijn vader en nog 3 broers waarvan één zou zijn geweest Baljuw van Middelburg en in de oude kerk aldaar begraven. Eén van deze broeders zou hebben nagelaten een zoon Jan, die zijn reis naar Constantinopel en Jerusalem beschreef en liet drukken.
Gehuwd met Joanna (Anna) SCHRIJVERS (Adriana Schrijvers), overleden op vrijdag 12 juli 1619 te Veere, begraven op maandag 15 juli 1619 te Veere, dochter van Cornelis Pieterse SCHRIJVER.
Uit dit huwelijk:
1.  Cornelis SOMER (zie IVb).
2.  Tanneken SOMER (zie IVc).

IIId nn SOMER, overleden.
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
Johannes SOMER

Johannes SOMER

1.  Johannes (Jan) SOMER (Jan Somers, Joh Sommer), overleden. Jan Somer is auteur van het boek "Jan Somers Zee en Landt Reyse, gedaen naer de Levante, als Italien, Candien, Cypres, Egypten, Rhodes, Archipelago, Turckyen: en wederom door Duytsland", uitgegeven (tweede druk in 1649) door Joost Hartgers, "boeck-verkooper op den Dam" in Amsterdam. Hij vertrok 10 november 1590 en kwam 18 oktober 1592 terug. Hij is waarschijnlijk achterkleinzoon van de uit Danzig afkomstige Heynrich Somer, kleinzoon van Hinric Somer. Het boek begint met: "Den 10e November 1590 ben ick, Jan Somer hier van Middelburgh naer Vlissingen ghetrocken, ende van daer 's anderen daeghe omtrent 11 uuren in 't Schip van Simon Tack sceep ghegaen" en het eindigt met: " Op den 18e October 1592 door de genaede des Almachtigen quam ick alhier binnen dese Stadt Middelburgh in Zeelandt omtrent 12 uuren. Waer van onzen Godt moet eeuwichlijch gepresen zijn / dat hij mij naer sulcken langen verdrietigen Reyse / en naer veele perychelen weder in mijn Vaderlant gebracht heeft". Uit 'Jahrbuch der Auktionspreise für Bücher, Handschriften and Autographen, Band 32-1981', pag 626: "Somer (Sommer), Joh. Wasser und Land reyse, gethan nach der Levante .... Amst. 1664 4°.Ldr. (49,203) hfl. 300,-." Het boek is dus ook vertaald in het duits en voor of in 1981 geveild voor fl. 300,-.

IVa Jacob Heynderickxz SOMER, geboren circa 1560, overleden ca 1625 te Amsterdam, (ook geschreven als Jacob Hendriks of Heijnrixzn Soemer). Gezien de voornaam Jacob (waarschijnlijk genoemd naar grootvader) is aannemelijk dat vader Henderick een zoon van Jacob is.
Gehuwd (1) op zaterdag 15 juli 1581 te Amsterdam met Ael CLAESDR, geboren voor 1565 te Amsterdam, overleden voor 1605. Zij stierf kinderloos. Dochter van Trijn STANS.
Gehuwd (2) op woensdag 14 september 1605 met Trijntjen Hendrixdr HOFMANS (Trijntje Heyndrixdr Ho(o)f(f)mans), geboren 1572, overleden, (ook Katryna Hofmans, volgens ondertekening trouwakte, of Trijntjen Hooffmans, volgens de tekst van de trouwakte) (beide zonen worden Hendrick genoemd naar de beide grootvaders), dochter van Hendrik HOOFMANS.
Uit het tweede huwelijk:
1.  Heynderick Jacobszn. SOMER (Hendrick Jacobs Somer) (zie Va).

IVb Cornelis SOMER, schepen, thesaurier en burgemeester van Veere, bewindvoerder van de Oost Indische Compagnie, gecommitteerde van Walcheren, geboren 1561 te Middelburg, overleden op maandag 21 augustus 1617 te Veere. Jaarboek CBG 1990, pag 147, geeft in noot 108 bij de sterfdatum de volgende informatie: CBG, wapenboek Rethaan Macaré, Goes, zerk 10. Begraven te Veere. Grafschrift, volgens Genealogische en Heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Zeeland, beschreven door Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins, 1919: "Hier leyt begraven Adriaen Geleynsen Knaep sterft den 25 Januari 1591 en sijn huysvrouw Elisabeth Coomans sterft den 18 December 1603. D'eersame Cornelis Somer in sijn leven burgemr. thesaurier en bewintvoerder van de Oost Indische compagnie, gecommitteerde staat van Walcheren deser steede Veere sterft den 22 Augustus 1617 en Janneken Adriaens [Knaep] sijn huysvrouw sterft den 2 December 1608. Adriaan Zomer sterft den 10 October 1624. Barent Zomer in sijn leven raad deser stad Vere bewinthebber van de Oost Indische compagnie sterft den 22 November 1633 out 45 jaer ende juffrouw Anna Honingh hebbende in huwelijk gehad eerst dhr. Barent Zomer daerna de heer Borgemeester Adriaen Velters sterft den 15 Mei 1652 out sijnde 60 jaren". Volgens het tijdschrift "De Zeeuwse Stam" (september 1981) was hij achtereenvolgens schepen en burgemeester van Veere: Schepen in de jaren 1591 t/m 1608, 1611 t/m 1613, 1615 en 1616, en burgemeester in de jaren 1601, 1602, 1604, 1605, 160?, 1610, 1613 en 1617. Uit hetzelfde blad: In plaetse van Adriaen Cnaep zijn bij zijn Exel. bij missive van den 14 martij 1591 gecommitteert Cornelis Somer, obijt 22 augustij 1617 (De functie bleef kennelijk in de familie, want Cornelis was gehuwd met Janneke Adraens Knaep, dus schoonzoon van Adriaen). Volgens Jaarboek CBG 1990 (pag 141): burgemeester, thesaurier van Veere, bewindvoerder VOC ter kamer Zeeland, gecommitteerde in de Staten van Walcheren. Volgens "Van Zeeuwse Stam 1992" is Hendrik Somer, eveneens burgemeester van Vere, de vader van Cornelis Somer, de grootvader van Anna Somer. De heraldische collectie Muschart (CBG) beschrijft het wapen van "Cornelis Somer 28-8-1593 schepen van Vere: Een boom komende uit een hooge mand, helmteken de boom uit de mand, randschrift als naam. Zegel aan charter in het handschrift Domein, rijksarchief 's Gravenhage".
Gehuwd op zaterdag 29 oktober 1583 te Veere met Janneken Adriaens KNAEP (Janneken Adriaansen Knaap), overleden op dinsdag 2 december 1608 te Veere, begraven te Veere. Grafschrift, volgens Genealogische en Heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Zeeland, beschreven door Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins, 1919: "Hier leyt begraven Adriaen Geleynsen Knaep sterft den 25 Januari 1591 en sijn huysvrouw Elisabeth Coomans sterft den 18 December 1603. D' eersame Cornelis Somer in sijn leven burgemr. thesaurier en bewintvoerder van de Oost Indische compagnie, gecommitteerde staat van Walcheren deser steede Veere sterft den 22 Augustus 1617 en Janneken Adriaens [Knaep] sijn huysvrouw sterft den 2 December 1608. Adriaan Zomer sterft den 10 October 1624. Barent Zomer in sijn leven raad deser stad Vere bewinthebber van de Oost Indische compagnie sterft den 22 November 1633 out 45 jaer ende juffrouw Anna Honingh hebbende in huwelijk gehad eerst dhr. Barent Zomer daerna de heer Borgemeester Adriaen Velters sterft den 15 Mei 1652 out sijnde 60 jaren". Dochter van Adriaen Geleynsen KNAEP (Adriaen Cnap), lid vroedschap van Veere, en Elisabeth Jans COOMANS.
Uit dit huwelijk:
1.  Barent SOMER (Bernard) (zie Vb).
2.  Jonkvrouw Anna SOMER (Somers) (zie Vc).
3.  David SOMER (Davidt of Davit Somer), commissaris vivres en ammunitie binnen de forten Lillo en Liefkenshoek, schepen van Veere, geboren circa 1591 te Veere, overleden op woensdag 16 april 1631 te Veere. Het wapenboek van de Nederlandse studentenvereniging te Angers (Frankrijk), 1614-1617, dat zich volgens het jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie (deel 44, 1990) in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag bevindt (afd. handschriften, plaatsnummer 77 K 5) bevat de volgende gegevens: Wapen: In goud een boom van natuurlijke kleur, geplant in een gouden pot. De boom van het schild, uitgerukt. Dekleden en wrong: groen en goud. Tekst: "Rien sans hasard" en "Parva seges ruri contingit parva serenti". (Wie klein zaait, diens land zal een kleine oogst kennen). Angers 2-12-1615, student te Orléans (rechten) 2-8-1616, te Leiden (theologie) 27-4-1619. Volgens noot 107, jaarboek CBG 1990, pag 147, is deze David Somer mogelijk dezelfde als "David Someren, Middelburgensis" ingeschreven als student filosofie te Franeker d.d. 17 oktober 1615.
Gehuwd op zaterdag 26 augustus 1623 te Veere met Josina APOLLONY.
4.  Adriaan SOMER (Aderjaen Somer), geboren 1592 te Veere, overleden op vrijdag 11 oktober 1624 te Veere.
Gehuwd op zaterdag 9 december 1623 te Veere met Maria VELTERS, 24 jaar oud, geboren op woensdag 7 april 1599 te Veere, overleden op zondag 24 juli 1667 te Veere op 68-jarige leeftijd, dochter van Cornelis VELTERS en Anna LAMPSIUS.
5.  Hendrik SOMER (Heynderijck) (zie Vd).
6.  Elisabeth SOMER (zie Ve).

IVc Tanneken SOMER, overleden 1586 te Veere.
Gehuwd met Pieter ISAACQ, predikant, overleden 1610 te Veere.
Uit dit huwelijk:
1.  Abraham ISAAKSE, geboren 1577 te Veere, overleden.
2.  Sara ISAAKSE (zie Vf).

Va Heynderick Jacobszn. SOMER (Hendrick Jacobs Somer), 1657 Raad, vroedschap van Alkmaar, geboren op zondag 13 augustus 1606 te Amsterdam, overleden 1666. Hij was namens Alkmaar van 29 mei 1660 tot 21 mei 1666 gecommiteerde van de Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Noorderkwartier (1590-1752).
(Bron van persoonsgegevens: C.W. Bruinvis, de Alkmaarsche vroedschap tot 1795).
De gegevens van Hendrik als echtgenoot en vader zijn gecombineerd met die over hem als lid van de vroedschap, in de veronderstelling dat het dezelfde persoon is.
In de heraldische collectie Muschart, CBG:
Ten eerste: "Hendrik Somer in 1657 Raad van Alkmaar, overleden 1666, Wapenboek betreffende de regering van Alkmaar door W.v.d.Lelij, gemeente-archief Delft: In blauw een zilveren zwaan met rooden bek, zwemmende op groen water en vergezeld boven van 3 zilveren sterren naast elkaar".
Ten tweede: "Hendrik van Someren van 1658 tot 1659 Schepen van Alkmaar, collectie schepenzegels in het museum van Alkmaar: Een zwaan zwemmende op water en in het schildhoofd 3 sterren naast elkaar". Voor Jacob Zomer, schepen van Hoorn in 1662, wordt een vrijwel gelijk wapen beschreven.
Evert G.J. Somer (evert@somer.be) meldt op 24 augustus 2005: Een dezer dagen vond ik op een web-site de volgende informatie over Hendrik Jacobsz Somer(Someren) (geboren Amsterdam 13-08-1606)
Bij zijn 1e huwelijk was hij een jg. van Amsterdam, wonend op Wieringen.
Na het overlijden van zijn schoonvader werd Van Somer in sommige van zijn functies de opvolger. Wij vinden hem op 11 jan 1635 genoemd als brouwer in 'de Boom'; als regent van het Tuchthuis en van het Huisarmenhuis, later zelfs ook als schepen (1658-1659) en vroedschap der stad (15 dec 1657 - 12 sep 1666 toen hij wegens faillissement moest aftreden). Daarna zijn de kansen echter gekeerd, want op 12 September 1666 failleerde hij, terwijl zijn boedel, welke nog twee jaren minstens een curator had, 'in fuga ontruijmt' heet.
Na zijn huwelijk schijnt hij nog enige tijd op Wieringen verblijf te hebben gehouden, althans het echtpaar meldt zich met attestatie van Hippolytushoef weer te Alkmaar aan bij de ger. gemeente op 28 mei 1636.
Van moederszijde nu stamde Hendrik van Somer af van een adellijk geslacht Hoffman, hetgeen wij bevestigd vinden door een acte, verleden voor notaris P. F. Ocker te Alkmaar (protocol, inventaris no. 135) dd 15 januari 1644, waaruit blijkt, dat zijn grootvader, Heijndrick Hoffman, van Keizer Maximiliaan 'seeckere adelijcken brief' heeft verkregen. Bij die acte gaf Heijndrick Somer, brouwer in de Boom, volmacht onder reserve van het hem persoonlijk toekomende recht, op zijn moei Barber Hoffman, om deze brief te lichten hij Aldrick Stijpel. Zij schijnt voor de adelsbrief bij de heer Stijpel evenwel aan het verkeerde kantoor te zijn gekomen, zoals de protocollen van de Alkmaarse notarissen ons verder duidelijk maken. Blijkbaar waren er zelfs nog meer belangstellenden voor de adelsbrief in kwestie, want bij acte van 29 mei 1655 compareerde Heijndrick van Somer opnieuw, nog steeds als brouwer in 'de Boom' aangeduid, thans voor de Alkmaarse notaris G.A. Janvaer, waarbij hij zich in zijn hoedanigheid van oudste en naaste bloedverwant van moederszijde van het kind van zekere Abram Lemkis (te Amsterdam) nogmaals na verloop van ruim elf jaren voor de brief interesseert. Hij geeft daarbij nl. volmacht aan notaris Salomon van Nieuwland te Amsterdam om te bewerken, dat Lemkis de goederen van zijn kind op de Weeskamer zal aangeven, maar tegelijkertijd, opdat diezelfde Lemkis aan schepenen van Amsterdam terug zal geven de bovengenoemde adelsbrief luidende op naam van Hendrik Hoffman, welke Lemkis tegen cautiestelling indertijd van het Amsterdamse Schepencollege zou hebben overgenomen.
Ofschoon in de Amsterdamse Weeskamerrarchieven de naam Lemkis wel meer voorkomt, werd daar na afloop van de zaak van de adelsbrief vergeefs gezocht. Rietstap, die vele adellijke geslachten op de naam Hoffman(n) vermeldt, vermeld geen adelsverlening of erkenning door de keizer.
Tot 1666 moet hij dus in een zekere mate van welstand verkeerd hebben.

Gehuwd op 23-jarige leeftijd op zondag 21 juli 1630 met Adriaantje Martensdr STUYLING (Adriaentgen Maertens Stuijlings), dochter van Marten Adriaens STUYLING, brouwer, in de boom, wonende in Zontill.
Uit dit huwelijk:
1.  Katrijntge SOMER, gedoopt (geref.) op zondag 16 november 1631 te Alkmaar, begraven op maandag 12 oktober 1637 te Alkmaar op 5-jarige leeftijd. Bij de begrafenis wordt 2 gulden betaald, de naam van het kind is niet vermeld, maar er is dan nog maar een kind gedoopt en dus zal het dat kind geweest zijn.
2.  Maerten SOMER, geboren 1635, overleden voor 1639.
3.  Adriaen SOMER, gedoopt (geref.) op woensdag 16 februari 1639 te Alkmaar, overleden 1639. Op 13 juli 1639 wordt een kind van Hendrick Somer begraven, de naam is niet vermeld; er wordt door de vader 2 gulden betaald, van hem wordt het beroep brouwer vermeld.
4.  Maerten SOMER, gedoopt (geref.) op woensdag 16 februari 1639 te Alkmaar, overleden.
5.  Adriaen SOMER, gedoopt (geref.) op zondag 27 oktober 1641 te Alkmaar, overleden. Op 9 november 1641 wordt een kind van Hendrick Somer begraven, de naam is niet vermeld; er wordt door de vader 2 gulden betaald.
6.  Willem Hendrickxe SOMER (zie VIa).
7.  Gerrit SOMER, gedoopt (geref.) op vrijdag 3 november 1645 te Alkmaar, overleden voor 1649. Op 7 december 1645 wordt een kind van Hendrick Somer begraven, de naam is niet vermeld; er wordt door de vader 2 gulden betaald.
8.  Gerrit SOMER, gedoopt (geref.) op maandag 5 april 1649 te Alkmaar, overleden.
Gehuwd 1678 te Amsterdam met Elisabeth de LANGE.

Vb Barent SOMER (Bernard), koopman (wijnkoper) en raadslid te Veere, bewindvoerder O.I.C. Geboren op maandag 16 januari 1589 te Veere, overleden op dinsdag 22 november 1633 te Veere op 44-jarige leeftijd, begraven op donderdag 29 december 1633 te Veere. Grafschrift, volgens Genealogische en Heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Zeeland, beschreven door Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins, 1919: "Hier leyt begraven Adriaen Geleynsen Knaep sterft den 25 Januari 1591 en sijn huysvrouw Elisabeth Coomans sterft den 18 December 1603. D'eersame Cornelis Somer in sijn leven burgemr. thesaurier en bewintvoerder van de Oost Indische compagnie, gecommitteerde staat van Walcheren deser steede Veere sterft den 22 Augustus 1617 en Janneken Adriaens [Knaep] sijn huysvrouw sterft den 2 December 1608. Adriaan Zomer sterft den 10 October 1624. Barent Zomer in sijn leven raad deser stad Vere bewinthebber van de Oost Indische compagnie sterft den 22 November 1633 out 45 jaer ende juffrouw Anna Honingh hebbende in huwelijk gehad eerst dhr. Barent Zomer daerna de heer Borgemeester Adriaen Velters sterft den 15 Mei 1652 out sijnde 60 jaren".
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op zondag 17 juni 1612 te Veere met Tanneke Claasse HONIGH (Anna Claasdr.(Clais) Honig), geboren 1595, overleden op woensdag 15 mei 1652 te Veere, begraven op woensdag 22 mei 1652 te Veere, dochter van Nicolaas Claeszen HONIGH (Claas Claasse Honig), Schepen van Veere, en Maria Berensen van GRAES (van Graas).
Uit dit huwelijk:
1.  Cornelis SOMER (Cornelis Soomer) (zie VIb).
2.  Janneken SOMER, geboren op zondag 6 juli 1614 te Veere, gedoopt op donderdag 10 juli 1614 te Veere (getuige(n): Nicasi Meunincks, abraham de Vos, Nicolaas Claaszen Honich), overleden op woensdag 18 mei 1616 te Veere op 1-jarige leeftijd.
3.  Barent SOMER, geboren op donderdag 11 februari 1616 te Veere, gedoopt op vrijdag 12 februari 1616 te Veere (getuige(n): Michiel van Broese, Inghel Levinssen, Lucretie van de Voorde), overleden op woensdag 1 juni 1616 te Veere, 111 dagen oud.
4.  Maria SOMER (Marija Somer), geboren op zondag 5 februari 1617 te Veere, gedoopt op dinsdag 9 mei 1617 te Veere (getuige(n): Johannes van Essen, Marije Claes Honich), overleden op vrijdag 3 maart 1617 te Veere, 26 dagen oud.
5.  Barent SOMER (Bernard(t) of Bernardus Somer) (zie VIc).
6.  Nicolaas SOMER, geboren op maandag 15 juni 1620 te Veere, gedoopt op maandag 21 september 1620 te Veere (getuige(n): Hector Paterson, Constantia Zegers, Adriaan Somer), overleden op vrijdag 1 januari 1638 te Veere op 17-jarige leeftijd. Grafschrift, volgens Genealogische en Heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Zeeland, beschreven door Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins, 1919: "Hier leyt begraven Cateleyntie Reynouts dewelcke gehad heeft in huwelijken d'eersamen Jacob Somer ende daerna Jacob Kuyper, die sterft den 20 Juni 1558 ende Johanna Reynouts de huysvrouw van ... van Eecke die sterft den derden ..., Hier leyt begraven Mr. David Somer in sijn leven scheepen dezer stede Vere sterft den 15 April ao. 1631 out sijnde 45 jaaren. Hier leyt nogh begraven Jacob Somer sterft ao. 1634 out sijnde 18 jaren ende Adriaan Somer sterft den 14 Juli 16.. out sijnde vier maanden beide kinderen van Barent Somer ende Nicilaas Somer out 17 jaren sterft den eersten Januari anno 1638". Het grafschrift is kennelijk bij elke begrafenis uitgebreid, het is aannemelijk dat ook het laatstgenoemde kind een kind van Barent Somer is. Begraven op woensdag 6 januari 1638 te Veere.
7.  Jacob SOMER, geboren op woensdag 14 september 1622 te Veere, gedoopt op zondag 25 september 1622 te Veere (getuige(n): Elisabeth Honich, Hendrik Somer), overleden op maandag 9 juni 1631 te Veere op 8-jarige leeftijd. Grafschrift, volgens Genealogische en Heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Zeeland, beschreven door Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins, 1919: "Hier leyt begraven Mr. David Somer in sijn leven scheepen dezer stede Vere sterft den 15 April ao. 1631 out sijnde 45 jaaren. Hier leyt nogh begraven Jacob Somer sterft ao. 1634 out sijnde 18 jaren ende Adriaan Somer sterft den 14 Juli 16.. out sijnde vier maanden beide kinderen van Barent Somer ende Nicilaas Somer out 17 jaren sterft den eersten Januari anno 1638".
8.  Janneken SOMER (Johanna Somers), geboren op zondag 27 oktober 1624 te Veere, gedoopt op dinsdag 5 november 1624 te Veere (getuige(n): Johannis Honich, Maria Velters), overleden op woensdag 16 februari 1684 te Veere op 59-jarige leeftijd.
Gehuwd met Cornelis HUBRECHTS, burgemeester van Veere, gecommitteerde staat van Walcheren, overleden op dinsdag 13 november 1668 te Veere.
9.  Maria SOMER, geboren op dinsdag 28 december 1627 te Veere, gedoopt op donderdag 6 januari 1628 te Veere (getuige(n): Johanna Honich, Nicolaas Claaszen Honich), overleden op donderdag 26 oktober 1651 te Veere op 23-jarige leeftijd, begraven op donderdag 2 november 1651 te Veere.
10.  Adriaan SOMER, geboren op zaterdag 29 maart 1631 te Veere, gedoopt op zondag 6 april 1631 te Veere (getuige(n): Abraham de Vos, Catalijna Valerius), overleden op maandag 14 juli 1631 te Veere, 107 dagen oud. Hij werd slechts 4 maanden oud, volgens grafschrift beschreven in Zelandia Illustrata I blz. 585.

Vc Jonkvrouw Anna SOMER (Somers), geboren 1590 te Veere, overleden op zondag 23 oktober 1639 te Veere, begraven op woensdag 26 oktober 1639 te Veere. Volgens J.J.Cock in Gens Nostra 1958, p.33, Was Anna dochter van Cornelis Somer, burgemeester van Vere, en Janneken Adriaansen Knaap, en kleindochter van Hendrik Somer, ook burgemeester van Vere.
Gehuwd op zondag 17 juni 1612 te Veere met Nicolaas Claasszen HONINGH (Clais(z), Nic(o)laas Honich), Schepen en raat der stad Vere, geboren 1587 te Veere, overleden op vrijdag 7 oktober 1639 te Veere, begraven op woensdag 12 oktober 1639 te Veere. Grafschrift volgens Genealogische en Heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Zeeland, beschreven door mr. P. C. Bloys van Treslong Prins, 1919: Hier leyt begraven eersame Nicolaas Honingh in leven schepen en raat der stad Vere sterft den 7 October 1639 en Jonkvrouw Anna Somers zijne huysvrou mede gestorven den 2 2/3 October derselven jaars. Zoon van Nicolaas Claeszen HONIGH (Claas Claasse Honig), Schepen van Veere, en Maria Berensen van GRAES (van Graas).
Uit dit huwelijk:
1.  Clais HONINGH, gedoopt op maandag 8 april 1613 te Veere, overleden.
2.  Anna HONINGH (zie VId).
3.  Nicolaes HONINGH, gedoopt op zondag 2 december 1629 te Veere, overleden.
4.  Petrus HONINCH, gedoopt op zaterdag 2 november 1630 te Veere, overleden op woensdag 8 februari 1668 op 37-jarige leeftijd.
5.  Johanna HONINGH (zie VIe).
6.  Abraham van der VELDE (zie VIf).

Vd Hendrik SOMER (Heynderijck), schepen te Veere, bewindvoerder W.I.C. Gedoopt op donderdag 5 november 1598 te Veere, overleden op dinsdag 8 oktober 1647 op 48-jarige leeftijd, begraven op maandag 14 oktober 1647.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op donderdag 19 december 1624 te Veere met Maria de VOS, 17 jaar oud, geboren op vrijdag 5 oktober 1607 te Veere, gedoopt op donderdag 25 oktober 1607 te Veere, overleden op woensdag 21 april 1627 te Veere op 19-jarige leeftijd, dochter van Abraham de VOS, secretaris te Veere, en Johanna HONICH.
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op dinsdag 12 juni 1629 te Veere met Catharina VALERIUS (Catalijna Valerius), geboren 1610 te Veere, begraven op maandag 21 oktober 1641 te Veere, dochter van Adriaan VALERIUS, dichter van Nederlandsch Gedenckklank, en Elisabeth Adriaensdr. BOUWENS.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Janneke SOMER (Johanna Somer) (zie VIg).
Uit het tweede huwelijk:
2.  Maria SOMER, gedoopt op donderdag 11 juli 1630 te Veere, overleden.
Gehuwd met Livinus van STOLE.
3.  Cornelis SOMER, geboren 1631 te Veere, overleden circa 1634 te Veere.
4.  Elisabeth SOMER, geboren 1632 te Veere, overleden te Nederlands Indië.
Gehuwd met Johannes de MEIJER, overleden te Nederlands Indië.
5.  Cornelis SOMER, geboren circa 1634 te Veere, overleden.
6.  Catharina SOMER (zie VIh).
7.  Cornelia SOMER, geboren 1638 te Veere, overleden.
Gehuwd met Cornelis TABBAARS.
8.  Anna SOMER, geboren 1640 te Veere, overleden.
9.  Adriana SOMER, geboren 1641 te Veere, overleden 1671 te Veere.

Ve Elisabeth SOMER, gedoopt op dinsdag 13 juni 1600 te Veere, overleden.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op dinsdag 28 april 1620 met Hector PATERSON, geboren te Edinburgh, GB.
Uit dit huwelijk:
1.  Cornelis PATERSON, gedoopt op zondag 31 januari 1627 te Veere, overleden.

Vf Sara ISAAKSE, geboren 1579 te Veere, overleden op maandag 12 augustus 1624 te Veere.
Gehuwd met Nicolaas VELINCKX, bewindvoerder West Indische Compagnie, raad en schepen van Veere, overleden op zaterdag 19 december 1643 te Veere.
Uit dit huwelijk:
1.  Sara VELINCKX (zie VIi).

VIa Willem Hendrickxe SOMER, gedoopt (geref.) op woensdag 26 oktober 1644 te Alkmaar, overleden. Waarschijnlijk is hij met zijn gezin naar Drenthe vertrokken. (Het is niet te achterhalen waar Koenraad Zomer de informatie betreffende deze relatie tussen de drentse Zomer's en de hollandse S/Zomer's gevonden heeft.).
Gehuwd voor 1673 te Alkmaar met Hillegont WILLEMSDR, geboren circa 1645, overleden.
Uit dit huwelijk:
1.  Hendrick Willems SOMER (zie VIIa).

VIb Cornelis SOMER (Cornelis Soomer), predikant te Wolphaartsdijk 1635, Vlissingen 1640, Serooskerke 1665, Vlissingen 1667 en Amsterdam 1671, geboren op dinsdag 12 maart 1613 te Veere, gedoopt op zondag 17 maart 1613 te Veere (getuige(n): Anna van de Corter, Nicolaas Claese Honich, Cornelis Somer), overleden te Vlissingen op 47-jarige leeftijd, begraven op vrijdag 28 januari 1661 te Vlissingen, (Begraven in de Oostkerk). In "Van Zeeuwse Stam" 1990, pag 103 e.v., is een hoofdstuk gewijd aan de Vlissingse genoodigden op een zeventiende eeuwse begrafenis in Middelburg. Het betreft de begrafenis van Maria Schot (Schodt, Schotte), geboren in augustus 1616 te Vlissingen, op 22 februari 1650 getrouwd met Pieter Macaré, en op 17 oktober 1652 in Middelburg begraven. Van de genoodigden, die op de lijst naar adres zijn gerangschikt, geeft het artikel enige achtergrond-informatie. Cornelis woonde aan de Corte Noort Straate, later werd dat de Noordstraat, die inmiddels vrijwel verdwenen is. Uit de heraldische collectie Muschart: C.Somer 12-12-1653 predikant te Vlissingen voert (een wapen met) een gewone boom binnen een haag op grond zonder hek, volgens zijn lakafdruk (dit in tegenstelling tot eerder beschreven wapen van Bernardus Somer met drie-kruinige boom binnen een hek).
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op dinsdag 15 juni 1638 te Veere met Elizabeth KIEN, 29 jaar oud, gedoopt op zondag 30 november 1608 te Veere, overleden 1648 te Vlissingen. Overleden na de geboorte van een tweeling. Begraven op dinsdag 3 maart 1648 te Vlissingen, dochter van Jacob KIEN, vroedschapslid Vere, en Catharina WALLIS.
Ondertrouwd (2) op zaterdag 6 november 1649 te Vlissingen, gehuwd op 36-jarige leeftijd op dinsdag 30 november 1649 te Vlissingen met Geertruyd BUYS (Geertruit Buijs), geboren 1613 te 's-Gravenhage, overleden op maandag 18 oktober 1677, dochter van Cornelis BUYS en Geertruyd van den GOES.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Nicasia SOMER, geboren op vrijdag 27 mei 1639 te Wolphaartsdijk, gedoopt op zondag 29 mei 1639 te Wolphaartsdijk (getuige(n): Jacob Kien, Elisabeth Honich, Tanneken Claas Honich), overleden op zondag 17 juli 1639 te Wolphaartsdijk, 51 dagen oud, begraven op woensdag 20 juli 1639 te Wolphaartsdijk.
2.  levenloos kind SOMER, geboren op zaterdag 11 augustus 1640 te Vlissingen, overleden op zaterdag 11 augustus 1640 te Vlissingen, 0 dagen oud, begraven op maandag 13 augustus 1640 te Vlissingen.
3.  Bernardus (Bernard) SOMER (zie VIIb).
4.  Jacobus SOMER, geboren op zondag 28 juni 1643 te Vlissingen, gedoopt op dinsdag 30 juni 1643 te Vlissingen (getuige(n): Johanna Honich, Heijndrik Somer, Jacob Kien), overleden op donderdag 3 september 1643 te Vlissingen, 67 dagen oud, begraven op zondag 6 september 1643 te Vlissingen.
5.  Jacob SOMER, geboren op maandag 5 september 1644 te Vlissingen, gedoopt op zondag 11 september 1644 te Vlissingen (getuige(n): Johannis Honich, Christina Kien), overleden op vrijdag 12 mei 1645 te Vlissingen, 249 dagen oud, begraven op dinsdag 16 mei 1645 te Vlissingen.
6.  levenloos kind SOMER, geboren op woensdag 25 oktober 1645 te Vlissingen, overleden op woensdag 25 oktober 1645 te Vlissingen, 0 dagen oud, begraven op zaterdag 28 oktober 1645 te Vlissingen.
7.  levenloos kind SOMER, geboren op donderdag 30 januari 1648 te Vlissingen, overleden op donderdag 30 januari 1648 te Vlissingen, 0 dagen oud, begraven op zondag 2 februari 1648 te Vlissingen.
8.  levenloos kind SOMER, geboren op donderdag 30 januari 1648 te Vlissingen, overleden op donderdag 30 januari 1648 te Vlissingen, 0 dagen oud, begraven op zondag 2 februari 1648 te Vlissingen.
Uit het tweede huwelijk:
9.  Anna Geertruy SOMER (zie VIIc).

VIc Barent SOMER (Bernard(t) of Bernardus Somer), raad, schepen en burgemeester van Veere, geboren op vrijdag 5 oktober 1618 te Veere (getuige(n): Nicolaas Velinckx, Davidt Somer), overleden op woensdag 6 november 1675 te Veere op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 34-jarige leeftijd op woensdag 11 juni 1653 te Veere met Elisabeth de VOS, 31 jaar oud, geboren op donderdag 9 december 1621 te Veere, overleden op vrijdag 3 november 1656 te Veere op 34-jarige leeftijd, begraven op woensdag 8 november 1656 te Veere, dochter van Abraham de VOS, secretaris te Veere, en Johanna HONICH.
Gehuwd (2) 9-1658 te Middelburg met Catharina BEKKER, overleden op zondag 21 augustus 1667, dochter van Steven BEKKER en Elisabeth van ESSEN.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Cornelis SOMER, geboren op maandag 16 oktober 1656 te Veere (getuige(n): Adriana de Vos, Cornelis Zomer), overleden op donderdag 26 oktober 1656 te Veere, 10 dagen oud, begraven op zondag 29 oktober 1656 te Veere.
Uit het tweede huwelijk:
2.  Catharina SOMER (zie VIId).
3.  Elisabeth SOMER, gedoopt op woensdag 8 december 1660 te Veere, overleden.
Gehuwd met Abraham NABOTH, overleden op dinsdag 18 december 1708 te Veere.
4.  Stephanus SOMER, geboren december 1662 te Veere, overleden op woensdag 25 april 1663 te Veere. Grafschrift, volgens Genealogische en Heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Zeeland, beschreven door Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins, 1919: "Hier leyt begraven Mr. David Somer in sijn leven scheepen dezer stede Vere sterft den 15 April ao. 1631 out sijnde 45 jaaren. Hier leyt nogh begraven Jacob Somer sterft ao. 1634 out sijnde 18 jaren ende Adriaan Somer sterft den 14 Juli 16.. out sijnde vier maanden beide kinderen van Barent Somer ende Nicilaas Somer out 17 jaren sterft den eersten Januari anno 1638. Ende Stephanus Somer sone van Barent Somer sterft den 25 April 1663 out sijnde vijf maanden".

VId Anna HONINGH, geboren op zondag 28 december 1614 te Veere, gedoopt op zondag 28 december 1614 te Veere, overleden op zondag 9 januari 1650 te Veere op 35-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op dinsdag 9 oktober 1635 te Veere met Leonaart POOL, raad en pensionaris van Vere, overleden op zondag 9 januari 1650 te Veere.
Uit dit huwelijk:
1.  Susanna POOL (zie VIIe).

VIe Johanna HONINGH.
Gehuwd met Abraham van der VELDE (zie VIf).
Uit dit huwelijk:
1.  Pieter van der VELDE (zie VIIf).

VIf Abraham van der VELDE.
Gehuwd met Johanna HONINGH (zie VIe).
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder VIe).

VIg Janneke SOMER (Johanna Somer), gedoopt op zondag 5 april 1626 te Veere, overleden.
Gehuwd (1) met Isaäk TULLEKENS, geboren op vrijdag 1 februari 1619, overleden 1667.
Gehuwd (2) met Daniel PETS.
Uit het eerste huwelijk:
1.  Laurentia TULLEKENS (Lucretia Tullekens), geboren 1648, overleden 1712.
Gehuwd met Cornelis van der WEERDE.
2.  Hendrik TULLEKENS (zie VIIg).
3.  Daniel TULLEKENS (zie VIIh).

VIh Catharina SOMER, geboren 1636 te Veere, overleden op woensdag 15 april 1693.
Gehuwd (1) voor 1660 met Barend Jansse van den BROEKE, overleden op vrijdag 3 juni 1661.
Gehuwd (2) na 1661 met Cornelis Hendrikus d'OUTREIN, overleden op donderdag 24 mei 1674.
Gehuwd (3) na 1674 met Cornelis van CANIQEIS.
Uit het tweede huwelijk:
1.  Johannes d'OUTREIN, predikant, geboren op dinsdag 17 oktober 1662 te Middelburg, overleden op dinsdag 24 februari 1722 te Amsterdam op 59-jarige leeftijd.

VIi Sara VELINCKX.
Gehuwd met Cornelis THIJSSEN.
Uit dit huwelijk:
1.  Sara THIJSSEN (zie VIIi).

VIIa Hendrick Willems SOMER, gedoopt op zondag 30 juli 1673 te Alkmaar. Volgens Koen Zomer is dit de Zomer die van Holland naar Drenthe trok, maar of dat inderdaad zo is kan niet vastgesteld worden op basis van bronnen.
In het doopregister komt de naam Somer niet voor, hetgeen een aanwijzing kan zijn voor verminderde welstand en lagere maatschappelijke positie van het gezin.
Overleden op dinsdag 8 mei 1764 te Hoogeveen op 90-jarige leeftijd. Nader onderzoek is nodig naar de relatie tussen de familie Zomer in Drenthe en de oudere familie S/Zomer in Holland en Zeeland, de door Koenraad Zomer bewaarde gegevens konden tot nu toe niet bevestigd worden.
Gehuwd met Aaltjen ALBERTS (Aeltien), overleden op dinsdag 1 mei 1753 te Hoogeveen. In het geboorteregister van Hoogeveen (rijksarchief Assen) wordt zij als
moeder van haar zoon, Willem Hendriks, Aeltien Alb. genoemd, in het
Hoogeveens register van begrafenen (rijksarchief Assen) heet zij Aaltjen
Albertsdogter.

Uit dit huwelijk:
1.  Klasi SOMER, geboren op zondag 12 mei 1709, overleden.
2.  Aelt SOMER, gedoopt ?-5-1711 te Hoogeveen. Als ouders worden genoemd Hendrik Willems en Aeltien Albers. Overleden.
3.  Hermi SOMER, geboren op zondag 3 juli 1712, overleden.
4.  Albert Hendriks SOMER, geboren op zondag 2 september 1714, overleden.
5.  Albert Hendriks SOMER, gedoopt op zondag 28 april 1720 te Hoogeveen. Als ouders worden genoemd Hendrik Willems en Aaltien Alberts. Overleden.

Bernardus SOMER

Bernardus SOMER

VIIb Bernardus (Bernard) SOMER, predikant, geboren op dinsdag 21 januari 1642 te Vlissingen, gedoopt op zondag 26 januari 1642 te Vlissingen (getuige(n): Johanna Honich, Adriaan Velters), overleden op vrijdag 2 juni 1684 te Veere op 42-jarige leeftijd, begraven op zaterdag 10 juni 1684 te Amsterdam, (in het familiegraf van Michiel Adriaanszoon de Ruyter, zijn schoonvader.). J. de Visscher heeft van hem een ets gemaakt met als onderschrift: "Dit is de schets van die, die niet sprekt Wiens doorgeleert verstand is nimmer af te malen; Die hem volmaakt wil zien die gaa wanneer hij preekt. Lang moet die Zomerson Gods volk aan 't IJ bestraalen."
Uit Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek:
SOMER (Bernardus), of Zomer, geb. te Vlissingen 21 Jan. 1642, overl. te Vere 2 Juni 1684, begraven te Amsterdam in het graf van zijn schoonvader Michiel Adriaanszoon de Ruyter (zie dl. V, kol. 628-634) 10 Juni d.a.v. Hij was namelijk gehuwd met diens dochter Margaretha (Margreet) de Ruyter, geb. 1 Dec. 1652, uit zijn derde huwelijk op 8 Jan. 1652 met Annetie van Gelder. Bernardus Somer was de zoon van Cornelis Zomer en Elizabet Kien, de eerste vijfde predikant te Vlissingen, geb. 12 Maart 1613 uit Bernard Zomer en Anna Honingh. Deze Bernard Zomer was de zoon van Cornelis Zomer en Johanna Knaaps, burgemeester te Vere. Cornelis Zomer (geb. 12 Maart 1613) was predikant te Wolfaartsdijk sedert 1635 en te Vlissingen sedert begin 1640, waar hij overleed in Jan. 1661. Toen zijn vrouw in Febr. 1648 was overleden, hertrouwde hij 6 Nov. 1649 met Geertruyd Buys, van 's Gravenhage, wed. van Arent Gardenijs.
Als student te Leiden woonde S. bij Johannes Coccejus (zie dl. I, kol. 616-618) in. Gualtherus Boudaan (overl. 14 Febr. 1684; zie dl. I, kol. 264 v.) was van toen aan zijn boezemvriend. Hij werd in 1665 predikant te Serooskerke, in Juni 1667 te Vlissingen, 29 Nov. 1671 te Amsterdam, ædie zeestijger en markt der gantsche aardeÆ. Zijn afscheidsrede van Vlissingen over Gen. 12:1 is uitgegeven als De roepinge Abrahams (Amst. 1672, herdrukt in 1673 en 1684); zijn Intreepredikatie te Amsterdam over 2 Cor. 12:9 verscheen wellicht ook als: De algenoegzaamheid der genade (Amst. 1673), waarop dan volgde: Christus krachtig in swakheit, het sien op den Onsienlijken, de verheerlijking Gods.... uit 2 Cor. 4, Hebr. 11:27, Rom. 11:36 (Amst. 1684), ten deele ook aangeduid als Vervolg van de algenoegzaamheid. Hier vindt men eenige lijkdichten op hem. Nog verscheen van hem: Dankzegging over den zeeslag van 1673 en Blijde uitkomst der onderdrukte geregtigheid, voorgesteld in verscheidene dankzeggingen over de zeeslagen des jaars 1673 (Amst. 1674). Vrolikhert noemde in 1758 de aanduiding der titels in zijn tijd æzoo het schijnt wat verwardÆ. Hij is te Vere overleden ten huize van zijn zwager Cornelis Kien, burgemeester aldaar, die getrouwd was met zijn zuster Anna Zomer. De kosten van de begrafenis te Amsterdam, zoo verhaalt Brandt, mochten æniet lopen boven de 10.000 guldensÆ. Hij liet twee dochters na: Anna Somer en Margaretha Somer. Eenige brieven van hem aan Coccejus zijn bewaard in Cocceji opera anecdota theologica et philol. (Amst. 1706) II, 745, 789.
Zijn portret komt wellicht voor op een door E.H. van der Neer geschilderd familietafereel, dat 21 Febr. 1888 op de verkooping was van de coll. B.S. Bos te Amsterdam; prenten door D. Danckerts, J. Gole en J. de Visscher; onder ..n daarvan staat een latijnsch gedicht van Balthasar Bekker (zie dl. I, kol. 277-279).
Zie: B. Glasius, Godgeleerd Nederland III ('s Hert. 1856), 381 v.; G. Vrolikkert, Vlissingsche kerkhemel.... (Vliss.-Midd. 1758), 117-120, 156-163; Kerkelijk Handboek (1909), Bijl., 147, 150, 154; Bibliotheca theologica et philos. (Lugd. Bat., Burgersdijk en Niermans, 1900), 797 (no. 836 v.); Kobus en de Rivecourt, Biographisch handwoordenb. II (Zutph. 1870), 911 v.; Noordbeek en Mourik, Naamrol v. godgel. schrijvers, vierde druk (Amst. (1752), 13, 411, 437, 486 enz., en Register; Wapenheraut (1908), 345; Veeris en de Paauw, Vernieuwt kerkelijk Alphabet (Enkh. 1750), 191; G.D.J. Schotel, Kerkelijk Dordrecht II (Utr. 1845), 31, 123, 129.

Gehuwd op 31-jarige leeftijd op dinsdag 28 maart 1673 te Amsterdam met Grietgen (Margreet) de RUYTER (Margaretha de Ruijter), 20 jaar oud, geboren op zondag 1 december 1652 te Vlissingen, gedoopt op zondag 8 december 1652 te Vlissingen, overleden op woensdag 22 december 1688 te Amsterdam op 36-jarige leeftijd, begraven te Amsterdam, (In de grafkelder van adm. Michiel de Ruyter). Achtste kind van Michiel de Ruyter. Dochter van foto (schoon-)vader Michiel Adriaanszoon de RUYTER (Adriaensz. de Ruijter), Luijtenant Admirael van de Heeren Staten van Hollandt en West Vrieslandt, en Annetie (Annetje, Anneken) van GELDER (Anna van Gelder).
Uit dit huwelijk:
1.  Anna SOMER (Anna Somers) (zie VIIIa).
2.  Elisabeth SOMER, geboren op vrijdag 23 maart 1674 te Amsterdam, overleden op vrijdag 17 augustus 1731 te Amsterdam op 57-jarige leeftijd, begraven op woensdag 22 augustus 1731 te Amsterdam.
3.  Cornelis SOMER, geboren circa 1676, begraven op dinsdag 30 november 1677 te Amsterdam.
4.  Margaretha SOMER (zie VIIIb).
5.  onbekend kind SOMER, begraven op zaterdag 15 mei 1683 te Amsterdam.

VIIc Anna Geertruy SOMER, geboren op woensdag 7 juni 1651 te Vlissingen, gedoopt op zondag 11 juni 1651 te Vlissingen (getuige(n): Jacques Spex, Petronella Buys, Paulus Buys, Tanneken Claas Honich), overleden op woensdag 28 juni 1679 op 28-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 18-jarige leeftijd op dinsdag 4 februari 1670 te Vlissingen met Pieter de GRAVE, overleden op donderdag 24 april 1670.
Ondertrouwd (2) op zaterdag 3 maart 1674, gehuwd op 22-jarige leeftijd op donderdag 5 april 1674 te Vlissingen met Cornelis KIEN, 33 jaar oud, burgemeester van Veere, bewindhebber van de Oost Indische Compagnie, geboren op woensdag 6 juni 1640 te Veere, gedoopt op zondag 15 juli 1640 te Veere, overleden op zondag 1 april 1708 te Veere op 67-jarige leeftijd, zoon van Johan KIEN en Maria VELTERS.
Uit het tweede huwelijk:
1.  Geertruy Maria KIEN, geboren op maandag 7 januari 1675, overleden op dinsdag 16 juni 1676 te Veere op 1-jarige leeftijd.
2.  Johan KIEN, geboren op woensdag 29 januari 1676 te Veere, overleden op vrijdag 8 maart 1680 op 4-jarige leeftijd.
3.  Maria KIEN, geboren op dinsdag 5 januari 1677, overleden op donderdag 21 december 1679 te Veere op 2-jarige leeftijd.
4.  Anna Maria KIEN, geboren circa 1680, overleden 1724.
Gehuwd met P. BODDAERT, overleden 1732.

VIId Catharina SOMER, geboren circa 1659 te Veere, overleden.
Gehuwd op dinsdag 12 december 1684 te Goes met Adriaan EVERSDIJK, 28 jaar oud, gedoopt op zondag 20 augustus 1656 te Goes, overleden op donderdag 25 november 1723 te Goes op 67-jarige leeftijd, begraven op woensdag 1 december 1723 te Goes, zoon van Mattheus EVERSDIJK en Johanna van WISSEKERKE.
Uit dit huwelijk:
1.  Mattheus EVERSDIJK, gedoopt op dinsdag 5 februari 1686 te Goes, overleden op zaterdag 29 oktober 1740 te Goes op 54-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op zondag 29 juli 1714 te 's-Gravenhage met Susanna van BUEREN, 23 jaar oud, gedoopt op woensdag 28 maart 1691 te 's-Gravenhage, overleden op woensdag 30 september 1767 te Middelburg op 76-jarige leeftijd, dochter van Maynard van BUEREN en Susanna BREST.
2.  Catharina EVERSDIJK, gedoopt op vrijdag 4 februari 1689 te Goes, overleden 1732 te Goes.
Gehuwd (1) op 17-jarige leeftijd op woensdag 1 december 1706 te Middelburg met Nicolaas EVERSDIJK, 23 jaar oud, gedoopt op vrijdag 4 juni 1683 te Goes, begraven op zaterdag 30 september 1719 te Goes op 36-jarige leeftijd, zoon van Mattheus EVERSDIJK, burgemeester van Goes, en Isabella LEYDEKKER.
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op maandag 8 mei 1724 te Goes met Christoffel ANNAERT, geboren te Goes, overleden op donderdag 28 februari 1732 te Goes.

VIIe Susanna POOL. Susanna is een kleindochter van Anna Somer. Zij trouwt dus met een neef.
Gehuwd met Pieter van der VELDE (zie VIIf).
Uit dit huwelijk:
1.  Lydia van der VELDE (zie VIIIc).

VIIf Pieter van der VELDE. Volgens Genealogische aantekeningen betr. de Vroedschap van Veere, J.J.Cock, Gens Nostra febr. 1958, is hij waarschijnlijk een zoon van Abraham van der Velde en Johanna Honing en daarmee dus waarschijnlijk een kleinzoon van Anna Somer.
Gehuwd met Susanna POOL (zie VIIe).
Uit dit huwelijk: 1 kind (zie onder VIIe).

VIIg Hendrik TULLEKENS, geboren 1651, overleden.
Gehuwd met Maria van THOOR.
Uit dit huwelijk:
1.  Pieter TULLEKENS, overleden circa 1719.
2.  Isaak TULLEKENS.
3.  Ambrosius TULLEKENS.

VIIh Daniel TULLEKENS, geboren 1654, overleden circa 1720.
Gehuwd met Susanne DUVELAAR.
Uit dit huwelijk:
1.  Hendrik TULLEKENS (Hendrik Somer Tullekens) (zie VIIId).
2.  Anna TULLEKENS.

VIIi Sara THIJSSEN, geboren op donderdag 30 december 1649 te Veere, overleden op zondag 13 november 1672 te Veere op 22-jarige leeftijd.
Gehuwd november 1667 te Veere met Cornelis KIEN, burgemeester van Veere, bewindhebber van de Oost Indische Compagnie, geboren op woensdag 6 juni 1640 te Veere, gedoopt op zondag 15 juli 1640 te Veere, overleden op zondag 1 april 1708 te Veere op 67-jarige leeftijd, zoon van Johan KIEN en Maria VELTERS.
Uit dit huwelijk:
1.  Maria KIEN, geboren op donderdag 20 december 1668, overleden op dinsdag 28 mei 1669, 159 dagen oud.
2.  Cornelis KIEN, geboren op zondag 20 april 1670, overleden op woensdag 28 mei 1670, 38 dagen oud.
3.  Johan KIEN, geboren op zaterdag 11 juli 1671, overleden op dinsdag 8 september 1671, 59 dagen oud.
4.  Maria KIEN, geboren op vrijdag 4 november 1672 te Veere, overleden op dinsdag 2 juli 1686 op 13-jarige leeftijd.

VIIIa Anna SOMER (Anna Somers), geboren op vrijdag 23 maart 1674 te Amsterdam, begraven op vrijdag 31 december 1723 te Vlissingen op 49-jarige leeftijd.
Gehuwd ca 1695 met Cornelis van PEERE (Van Peere de Soúbúrg), Heer van Wester-Souburg, Raad en burgemeester, bewindvoerder West Indische Comp. Geboren 1668, overleden op vrijdag 3 juni 1746. Hij was raad en burgemeester van Vlissingen, bewindvoerder van de West Indische Compagnie en gecommiteerde raad en raad ter admiraliteit van Zeeland.
Zijn wapen: In zilver een groene pereboom tussen twee naar elkaar toegewende vogels in natuurlijke kleur, alles ondersteund door een grasgrond. Helmteken een vogel van het schild. (De Wapenheraut 1899, pag. 48).
Zoon van Abraham van PERE en Catharina BEECKMAN.
Uit dit huwelijk:
1.  Catharina van PEERE (Anna Catharina van Pere), vrouwe van Oost- en West-Souburg, geboren 1700 te Vlissingen, overleden op zaterdag 9 oktober 1723 te Middelburg.
Gehuwd met Johan STEENGRACHT, bewindvoerder Oost Indische Compagnie, eerste Pensionaris, overleden op dinsdag 14 mei 1743, zoon van Adriaan STEENGRACHT en Maria Theodora MEERMAN.
2.  Margaretha Elisabeth van PEERE, geboren op zondag 22 maart 1705 te Middelburg, overleden op donderdag 26 september 1743 te Middelburg op 38-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) voor 1742 met Daniel CONINCK, overleden voor 1743.
Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op dinsdag 30 juli 1743 te Middelburg met Christiaan ALBRECHT, 31 jaar oud, kamerheer des Keizers, kolonel de Cavallerie, geboren op maandag 10 augustus 1711 te Almelo, overleden op vrijdag 8 december 1747 te Zwolle op 36-jarige leeftijd.
3.  Nn3 van PEERE, begraven op dinsdag 26 juni 1696.
4.  Nn2 van PEERE, begraven op dinsdag 6 mei 1698.
5.  Nn1 van PEERE, begraven op dinsdag 6 november 1703.

VIIIb Margaretha SOMER, geboren 1-1680, gedoopt op zondag 21 januari 1680 te Amsterdam, overleden september 1738 te Amsterdam, begraven op vrijdag 12 september 1738 te Amsterdam.
Gehuwd op dinsdag 12 april 1701 te Amsterdam met Coenraad de WILHELM (Coenraad de Leu de Wilhelm), 36 jaar oud, secretaris Desolate Boedelkamer, geboren op donderdag 25 december 1664 te Amsterdam, gedoopt op vrijdag 26 december 1664 te Amsterdam, overleden op zondag 21 december 1732 te Amsterdam op 67-jarige leeftijd, begraven op vrijdag 26 december 1732 te Amsterdam, zoon van David de WILHELM, advocaat, ontvanger, schepen van Amsterdam (president), en Hillegonda van BEUNINGEN.
Uit dit huwelijk:
1.  David de WILHELM, bewindvoerder Oost Indische Compagnie, secretaris Desolate Boedelkamer, schepen van Amsterdam, geboren op zaterdag 17 oktober 1705 te Amsterdam, gedoopt op zondag 18 oktober 1705 te Amsterdam, overleden op zondag 9 oktober 1768 te Amsterdam op 62-jarige leeftijd, begraven op vrijdag 14 oktober 1768 te Amsterdam.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op dinsdag 2 maart 1728 te Amsterdam met Clara Susanna BACKER, 19 jaar oud, geboren op woensdag 12 december 1708 te Amsterdam, overleden op maandag 1 december 1766 te Amsterdam op 57-jarige leeftijd, dochter van Willem BACKER en Machtelina Henrietta van der GOES.
2.  Margartha de WILHELM, geboren op dinsdag 5 juni 1708 te Amsterdam, begraven op dinsdag 13 oktober 1778 te Amsterdam op 70-jarige leeftijd.
3.  Bernardus de WILHELM, advocaat, bewindvoerder West Indische Compagnie, directeur Societeit van Suriname, schepen van Amsterdam, geboren op woensdag 5 april 1713 te Amsterdam, gedoopt op zondag 9 april 1713 te Amsterdam, overleden op vrijdag 25 augustus 1769 te Amsterdam op 56-jarige leeftijd, begraven op woensdag 30 augustus 1769 te Amsterdam.
4.  Maurits de WILHELM, gedoopt op woensdag 28 november 1714 te Amsterdam, begraven op dinsdag 20 december 1768 te Amsterdam op 54-jarige leeftijd.
5.  Michiel de WILHELM, gedoopt op zondag 22 maart 1716 te Amsterdam, begraven op vrijdag 6 augustus 1717 te Amsterdam op 1-jarige leeftijd.

VIIIc Lydia van der VELDE.
Gehuwd op zondag 23 februari 1681 te Middelburg met Johannes STEGHELYTZ, 25 jaar oud, geboren op vrijdag 30 juli 1655 te Middelburg, overleden op maandag 31 juli 1724 te 's-Gravenhage op 69-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.  Pieter STEGHELYTZ, geboren op zondag 24 september 1684 te Middelburg, overleden.
Gehuwd op 42-jarige leeftijd op vrijdag 18 oktober 1726 te 's-Gravenhage met Elisabeth de GROOTE, 27 jaar oud, geboren op zondag 29 maart 1699 te Veere, overleden, dochter van Geloude de GROOTE en Maria de RIJCKE.

VIIId Hendrik TULLEKENS (Hendrik Somer Tullekens).
Gehuwd met Catharina GRENIER.
Uit dit huwelijk:
1.  Daniel TULLEKENS (Daniel Somer Tullekens).

Homepage | E-mail