SOH en gedragscodes

 

De Stichting Oecumenische Hulp en gedragscodes

 

SOH heeft van de in haar participerende kerken en organisaties een opdracht gekregen die is geworteld in het evangelie. Deze opdracht is voor diverse taakvelden van SOH nader uitgewerkt in beleidsnota's. Naast die beleidsnota's is er op het terrein van ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp een aantal gedragscodes ontwikkeld. Voor SOH gelden in de uitvoering van het werk een aantal ethische regels die sterk lijken op de hoofdregels van de medische ethiek. Het zijn ethische regels die op een of andere wijze in diverse gedragscodes herkenbaar zijn.

 

1.      We zijn geroepen goed te doen

Dit Bijbelse liefdegebod, deze Bijbelse opdracht te streven naar Gerechtigheid en Barmhartigheid staat centraal in het werk van SOH.  Maar we realiseren ons dat we leven en werken in een gebroken wereld, waarin het onderscheid tussen goed en kwaad niet altijd goed te kennen is en waarbij helend werkzaam zijn soms met pijnlijke ingrepen gepaard gaat. Daarom hoort bij deze eerste regel een tweede:

 

2.      We zijn gehouden zo weinig mogelijk slecht te doen

Sommige vormen van hulp hebben negatieve bijverschijnselen. Hulp kan verslavend werken, kan delicate sociale verhoudingen verstoren, kan marktverstorend werken.

Een derde regel heeft te maken met het gegeven dat ook hulp een schaars goed is.

 

3.      We zijn gehouden onze gaven zo eerlijk mogelijk te verdelen

Daarbij is een delicate prioriteitstelling aan de orde, waarbij discriminatie op grond van ras, geloof en dergelijke niet aan de orde is.

Tenslotte is er een vierde regel waarin we tot uiting willen brengen dat we hen die we helpen en hen die ons in staat stellen die hulp te verlenen met respect als gelijkwaardige partners willen erkennen.

 

4.      We zijn gehouden de autonomie, de mondigheid van onze partners te respecteren.

In het licht van deze ethische regels heeft SOH zich geschaard achter een aantal op het werk van SOH van toepassing zijnde gedragscodes, te weten:

 

1.      Code of conduct 'Images and Messages' relating to the third world.

Deze gedragscode werd aanvaard door de Algemene vergadering van Europese ontwikkelings-organisaties (NGO-EU Liaison Committee) in april 1989. SOH heeft als lid van het NGO-EU-Netwerk en op eigen titel zich achter deze code geschaard.

 

2.      Code of conduct for the International Red Cross and Red Crescent Movement and Non-Governmental Organisations in Disaster Relief. Gedragscode bij noodhulp.

Tot de initiatiefnemers van deze gedragscode behoren ook de Wereldraad van Kerken en de Lutherse Wereld Federatie en werd aanvaard in juli 1996. SOH heeft zich in september 1996 achter deze code geschaard en zich als zodanig laten registreren.

 

3.      Code of Conduct on Food Aid en Food Security.

Deze gedragscode is opgesteld in het verband van de vereniging Euronaid, waar SOH lid van is, en werd in 1995 aanvaard door Euronaid en het NGO-EU-Liaison Committee.

 

4.     Humanitarian Aid in Conflict Situations REPORT ON THE INTERNATIONAL SEMINAR, RENKUM 24 SEPTEMBER 1992, DUTCH INTERCHURCH AID 1952- 1992 

 

Henk Zomer